EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 Grundet overskridelse af tidsfristen for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i Kongerslev Borgerforening; indkaldes foreningens medlemmer

i henhold til §7 i Kongerslev Borgerforenings vedtægter, hermed til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 2. maj 2017, kl. 19.00 på Kongerslev Kro

 

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Drøftelse af indkomne forslag, herunder fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4, skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

DER AFHOLDES IKKE LÆNGERE HESTEMARKED

Borgerforeningen vil i stedet koncentrere sig om andre arrangementer for byens borgere...