VEDTÆGTER

FOR

KONGERSLEV BORGERFORENING

 

§ 1

Navn

Foreningens navn er KONGERSLEV BORGERFORENING.

§2

Hjemsted

 

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune, og foreningens værneting er Aalborg retskreds.

§3

Formål

 

Foreningens formal er, gennem afholdelse af arrangementer til fordel for foreningens medlemmer, at sikre overlevelse af Kongerslev by og omegn som landsbysamfund.

Foreningens midler anvendes til almennyttige formal til gavn for foreningens medlemmer, herunder afholdelse af fælles sociale og kulturelle arrangementer samt til forbedring og forskønnelse af landsbysamfundet.

Foreningen afholder således til fordel for sine medlemmer eksempelvis fælles arrangement i forbindelse med højtider, sportslige aktiviteter, markeder, udflugter og lignende arrangementer af kulturel eller social karakter. I det omfang enkelte almennyttige arrangementer måtte give overskud, anvendes dette overskud til afholdelse af andre almennyttig arrangementer til fordel for foreningens medlemmer.

Foreningen tildeler ikke økonomisk støtte til andre foreninger m.v.

§4

Medlemmer

 

Som medlem kan optages enhver myndig borger i Kongerslev og omegn. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til ethvert bestyrelsesmedlem.

Det årlige kontingent fastsættes pa generalforsamlingen.

Æresmedlemmer betaler intet kontingent.

Kontingentet forfalder til betaling pr. 1. august. Manglende kontingentindbetaling betragtes som udmeldelse.

§5

Udelukkelse og eksklusion

 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførelse strider imod klubbens vedtægter eller andre gældende offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter eller i øvrigt har handlet imod foreningens formål.

Sager om eksklusion afgøres pa generalforsamlingen.

§6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af januar kvartal og ind­varsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende 8 punkter:

1. Valg af dirigent.

2.   Formanden aflægger årsberetning.

3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.   Drøftelse af sager, som af bestyrelsen eller af medlemmer er foreslået behandlet, herunder  fastsættelse af kontingent.

5. Valg af formand.

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

8.   Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

Pa ordinær såvel som ekstraordinær generalsamling sker alle afstemninger ved simpelt stemmeflertal. Herfra er dog undtaget afstemninger om forandringer af vedtægter.

Til ændring af vedtægt, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer samt at mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. Er beslutningen truffet med tilstrækkelig majoritet, men uden at det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes efter § 6 til afholdes indenfor 6 uger en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken generalforsamling forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet, uanset   repræsenteret stemmeberettigede medlemmer

Et medlem skal for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen have været medlem i min. 3 måneder regnet fra dagen for generalforsamlingens afholdelse.

Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for 1 og kun 1 medlem. Fuldmagt skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Pa begæring af blot 1 medlem skal enhver afstemning foregå hemmeligt.

I øvrigt træffer dirigenten bestemmelse om formen for afstemning.

Valget af bestyrelsesmedlemmer bør foretages således:

  • Først vælges de 3 medlemmer til bestyrelsen, dvs. at hver af de stemmeberettigede kan afgive 1 stemmeseddel med 3 navne. De 3 personer, der har faet flest stemmer, er valgt til bestyrelsen.
  • Herefter vælges de 2 suppleanter, dvs. at hver af de stemmeberettigede kan afgive en stemmeseddel med 2 navne. De 2 personer, der har fået flest stemmer, er valgt som suppleanter.

Er generalforsamlingen forlangt sammenkaldt af medlemmerne i henhold til § 6 skal indkaldelsen ske senest 30 dage efter, at et sådant forlangende er tilstillet bestyrelsen. Den nøjagtige dagsorden for en generalforsamling skal ledsage indvarslingen.

Pa generalforsamlingen kan kun vedtages forslag, der er optaget på dagsordenen eller ændringsforslag til en sådan.

Under formandens ledelse vælges på hver generalforsamling en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, der skal lede forhandlingerne og afstemningen.

Dirigenten underskriver et referat af generalforsamlingen.

Efter afholdt generalforsamling skal referatet udsendes til hvert medlem senest 3 uger efter afholdt generalsamling. Et eventuelt referat i lokalavisen kan betragtes som dækkende.

Pa forslag af bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer.

§7

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsendt skriftlig begæring med angivelse af dagsordenen fra 1/3 af medlemmerne eller mindst 25 medlemmer.

§8

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har den øverste ledelse af foreningens virksomhed og ansvar for foreningens midler.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges af den ordinere generalforsamling:

Formanden vælges hvert ar ved særskilt afstemning.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur skiftevis.

Genvalg er tilladt.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse træder bestyrelsen sammen og vælger under formandens ledelse en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen fordeler i øvrigt selv de forskellig hverv blandt sine medlemmer. Ved afgang i årets løb har bestyrelsen ret til at supplere sig, men dette valg skal godkendes ved den første ordinere generalforsamling.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden - eller i hans fravær af næstformanden - så ofte han finder det nødvendigt. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer samt enten formanden eller næstformanden er til stede. Forhandlingerne ledes af formanden eller under hans fravær af næstformanden. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til på bestyrelsesmøderne at bringe et hvilket som helst foreningen vedrørende spørgsmål frem til drøftelse.

Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i nogen sag, der angår ham selv.

Alle afstemninger på bestyrelsesmøder afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af, at stemmerne står lige, er formandens, og i tilfælde af dennes fravær mætformandens, stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Bestyrelsen kan ikke købe, sælge eller pantsætte fast ejendom   uden særlig bemyndigelse hertil af generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden.

Til foreningens almindelige økonomiske dispositioner har kassereren fuldmagt.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller pantsætning af løsøre, tegnes foreningen af formanden, kassereren og mindst 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen bør almindeligvis indhente generalforsamlingens godkendelse inden større økonomiske dispositioner.

§9

Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Pa hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget for det kommende år af generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4.

Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget.

Hvis kassebeholdningen overstiger kr. 1.000,00, skal det overskydende beløb indsættes i et pengeinstitut.

Blandt foreningens medlemmer vælges på den ordinere generalforsamling to revisorer samt en revisorsuppleant for et år ad gangen. Genvalg er tilladt.

Revisorerne skal gennemgå regnskabet, kontrollere dets talmæssige rigtighed samt konstatere beholdningens tilstedeværelse. Revisorerne skal have regnskabet   med bilag tilstillet, således at revisionen er tilendebragt senest 3 uger før generalforsamlingen. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, nar revisionen ønsker det. Dog skal et sådant kasseeftersyn foretages mindst en gang årligt.

Inden den ordinære generalforsamlings afholdelse, skal bestyrelsen drage omsorg for, at regnskabet ved meddelelse pa passende made bringes til medlemmernes kendskab.

§ 10

Opløsning

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen a£ foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 a£ de afgivne Stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal pa en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen   træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af foreningens opløsning, anvendes en eventuel formue i overensstemmelse med § 3.

Generalforsamlingen træffer pa baggrund af indstilling fra den siddende bestyrelse beslutning om hvilke almennyttige formal der skal tilgodeses.

§11

Fortolkning

 

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelse af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

§ 12

Ikrafttrædelse

 

Ovenstående vedtægter træder i kraft ved vedtagelse pa generalforsamlingen den